Algemene voorwaarden

TDE B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. TDE: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: TDE B.V. gevestigd aan de Torenallee 3 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17098914; b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie TDE werkzaamheden verricht, dan wel met wie TDE een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen TDE en de opdrachtgever tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop; d. reis: een reis die TDE in opdracht van de opdrachtgever boekt; e. evenement: een door een derde georganiseerd evenement waarop de reis betrekking heeft.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen TDE en de opdrachtgever waarop TDE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TDE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TDE en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TDE opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop TDE haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door TDE gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is TDE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht TDE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de websites en in folders of publicaties binden TDE niet.
3.8 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door TDE opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.9 Al datgene dat in het kader van een offerte door TDE wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van TDE onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.10 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan concepten en ideeën die tijdens de onderhandelingsfase door TDE aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken zonder de toestemming van TDE.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 TDE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 TDE bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. TDE heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan TDE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TDE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
6.3 De opdrachtgever is gehouden TDE onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor TDE onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.5 Indien door TDE of door TDE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.6 TDE gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.7 De opdrachtgever vrijwaart TDE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.8 Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
6.9 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Wijzigen van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TDE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal TDE de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
7.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal TDE geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TDE kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 De reis en het evenement

8.1 Onder de opdrachtgever wordt in dit artikel ook verstaan de personen namens wie de opdrachtgever de reis of het evenement boekt.
8.2 Opgegeven prijzen met betrekking tot de reis en het evenement zijn per persoon, tenzij anders is overeengekomen. De opgegeven reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze golden op moment van de publicatie van de reis of het evenement. TDE is gerechtigd de reissom te wijzigen indien er grote veranderingen zijn in prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen. Een dergelijke wijziging wordt 21 dagen voor de vertrekdag aan de opdrachtgever gemeld. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de reissom 15% hoger is dan de originele reissom, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden binnen 5 dagen nadat TDE van de wijziging melding heeft gemaakt. 

8.3 Indien de reisduur in het reisprogramma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.

8.4 Bij het boeken van een reis of evenement brengt TDE een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en derden. TDE is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de betreffende derde. Op deze overeenkomst zijn de eventuele algemene voorwaarden van deze derden van toepassing. In het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de annuleringsvoorwaarden die door derden worden gehanteerd. Iedere reservering wordt gemaakt onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid. De opdrachtgever wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van de hoogte van de eventuele annuleringskosten. Annulering dient schriftelijk of via e-mail te geschieden. 

8.5 Alle annuleringskosten die voortvloeien uit een door de opdrachtgever geannuleerde reservering dienen door de opdrachtgever te worden voldaan. Indien de annuleringskosten door de betreffende derde aan TDE worden gefactureerd, worden deze kosten door TDE aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

8.6 Alle kosten die TDE heeft moeten maken, doordat de opdrachtgever de overeenkomst wijzigt, zoals naamswijzigingen, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de omvang van het gezelschap. 

8.8 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en dergelijke. Indien de opdrachtgever niet kan deelnemen aan de reis of evenement, wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. 

8.9 Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van vervoerstickets of toegangsbewijzen zijn voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever. 

8.10 Indien de reis of het evenement niet doorgaat, de vervoersbewijzen en/of toegangsbewijzen niet geleverd worden door een derde aan TDE of indien de reis of het evenement en/of het daarbij behorende reisprogramma wordt gewijzigd en het niet doorgaan, de niet levering of de wijziging niet aan TDE kan worden toegerekend, dan is TDE nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever daardoor heeft geleden dan wel voor de kosten die de opdrachtgever daardoor heeft gemaakt.

8.11 Wordt het evenement gewijzigd en/of verplaatst, dan heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.

8.12 Indien TDE de prijs van de reis of het evenement van de betreffende derde heeft terug ontvangen, bijvoorbeeld doordat een derde de vervoerstickets en/of toegangsbewijzen niet kan leveren of omdat er sprake is van overboeking, dan zal TDE deze prijs aan de opdrachtgever terugbetalen.

8.13 Indien de opdrachtgever de aanbetaling voor de reis of het evenement niet tijdig heeft voldaan, dan stuurt TDE de opdrachtgever een herinnering. Geeft de opdrachtgever geen gehoor aan deze herinnering, dan beschouwt TDE de overeenkomst als geannuleerd en worden de eventuele annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

8.14 De opdrachtgever neemt voor eigen rekening en risico deel aan de reis en/of het evenement.

8.15 TDE is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit de reis en/of het evenement, zoals: a. verlies, beschadiging of diefstal van goederen; b. acute medische en psychische aandoeningen en/of verergering van reeds bekende medische en psychische klachten; c. overmachtsituaties, zoals omschreven in artikel 8.16. d. seksuele of seksueel getinte gedragingen of seksuele aantijgingen van welke aard en door wie dan ook. 

8.16 Onder overmachtsituaties wordt o.a. verstaan: plotse wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog, natuurrampen, politieke onrust, preventieve maatregelen genomen door overheidsinstanties ter voorkoming van hiervoor genoemde situaties. De extra vervoers- of verblijfkosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

8.17 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. 

8.18 De opdrachtgever die een reis of evenement boekt namens anderen, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9 Oplevering en leveringstermijn

9.1 De door TDE opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan TDE slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
9.3 In het geval dat een door TDE met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 10 Honorarium

10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TDE, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
10.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
10.4 TDE mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TDE, dat in redelijkheid niet van TDE mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
10.5 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is TDE gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
10.6 TDE zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. TDE zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
10.7 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 11 Annulering

11.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever verplicht TDE alle reeds tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden.
11.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de tussentijdse beëindiging.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van iedere factuur van TDE dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door TDE aan te wijzen bankrekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.
12.2 Reclames over door TDE uitgebrachte facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum bij TDE te zijn ingediend.
12.3 TDE heeft het recht een aanbetaling van 75% van het offertebedrag voor de aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In onderling overleg kan dit percentage worden aangepast. De aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door TDE aangegeven bankrekening te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig heeft voldaan, schort dit automatisch de verplichting(en) van TDE op.
12.4 TDE heeft het recht gedurende een opdracht tussentijds te declareren.
12.5 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan TDE de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 
12.6 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door de opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever. 
12.7 TDE kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan TDE verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 13 Duurovereenkomst

13.1 Indien met de opdrachtgever een duurovereenkomst wordt aangegaan, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
13.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. De overeenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum.
13.3 Enkele weken voor de einddatum van de overeenkomst wordt de opdrachtgever door TDE erop gewezen dat de overeenkomst op de einddatum eindigt. Partijen hebben dan de mogelijkheid de overeenkomst voor een bepaalde tijd te verlengen.
13.4 De opdrachtgever kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1 Indien TDE aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
14.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft TDE het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Rechten van intellectuele eigendom

15.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van ter beschikking gestelde (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, berust bij TDE. De opdrachtgever verkrijgt van TDE een licentie voor het overeengekomen gebruik in ongewijzigde vorm van auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, die door TDE in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk of anderszins beschermde werk heeft voldaan. De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf. Alle door TDE ontwikkelde concepten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TDE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
15.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan een project, uitgevoerd naar het tot stand gebrachte ontwerp, het concept en andere werken van TDE geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van TDE.
15.3 Indien de opdrachtgever het geleverde werk dan wel de ter beschikking gestelde (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan TDE een vergoeding voor een dergelijk gebruik toe, onverminderd het recht van TDE de volledige door haar geleden schade te vorderen. Deze vergoeding ontslaat de opdrachtgever niet van zijn plichten jegens TDE en doet geen afbraak aan overige rechten van TDE voortvloeiend uit de overeenkomst.
15.4 TDE garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is bedacht dan wel ontwikkeld.
15.5 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij TDE voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. 
15.6 TDE is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden.

Artikel 16 Klachten en verjaring

16.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan TDE kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TDE in staat is adequaat te reageren. Klachten kunnen worden ingediend bij: TDE, Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven, e-mail: info@tripedouble.nl, tel: 040-7820000.
16.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever TDE de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
16.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TDE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
16.4 Alle aanspraken jegens TDE die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij TDE zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 17 Ontbinding en opschorting

17.1 TDE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst TDE omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; c. bij een betalingsachterstand, wanneer de opdrachtgever meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen; d. indien aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend; e. indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert; f. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
17.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TDE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TDE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 TDE kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2 TDE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TDE is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TDE kenbaar behoorde te zijn.
18.3 TDE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van TDE in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
18.4 TDE is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een slechte interpretatie of slecht gebruik door de opdrachtgever van verstrekte adviezen. 
18.5 TDE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
18.6 Indien TDE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TDE beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van TDE gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van TDE beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Van overmacht aan de zijde van TDE is onder andere sprake indien TDE verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van TDE als in het bedrijf van de opdrachtgever als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
19.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van TDE langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
19.3 Voor zover TDE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TDE gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, TDE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TDE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TDE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Slotbepalingen

21.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3 Op elke overeenkomst tussen TDE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
21.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TDE worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar TDE gevestigd is.